Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Asinos

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy działający pod adresem www.asinos.pl (dalej również zwany e-sklep lub sklep internetowy) jest własnością oraz prowadzony jest przez Asinos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (dalej również zwany Sprzedającym), ul. Młodzianowska 142, 26-606 Radom, NIP: 9482607796, REGON 365372196, wpisaną pod nr KRS: 0000636253 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 693 217 842, adres email: sklep@asinos.pl nr rachunku bankowego: 63195000012006951610400002.

§ 2 Definicje

1. Klient – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego pod adresem www.asinos.pl.

3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.asinos.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2a Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

Dostęp do poczty elektronicznej;

Zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej. Ustawiona zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 3 Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego, w tym składania zamówień na towary oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za produkty, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Dane kontaktowe: Asinos Sp. z o.o. , ul. Młodzianowska 142, 26-606 Radom, NIP: 9482607796, REGON 365372196, wpisaną pod nr KRS: 0000636253 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 693 217 842, adres email: sklep@asinos.pl

Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w e-sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Rejestruj”. Przed zarejestrowaniem konta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient może w każdym czasie usunąć konto z sklepu internetowego. W celu usunięcia konta należy po zalogowaniu się na swoje konto dokonać usunięcia konta. Poprzez usunięcie konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego konta w sklepie internetowym.

Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.

Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

§ 4 Zamówienia

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas zakładania konta/składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych/ firmowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania/ siedziby firmy, adresu email, telefonu kontaktowego, nr NIP firmy.

Po założeniu konta Klienta w e-sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane mogą być zmienione przez Klienta po zalogowaniu przez Klienta na konto Klienta

Klient może składać zamówienia za pośrednictwem e-sklepu przez cały tydzień 24h/dobę, realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 9:00-16:00.

Klient składa zamówienie poprzez kliknięć na ikonę „dodaj do koszyka”. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie na ikonę „zamów i zapłać”.
Po otrzymaniu przez Sprzedającego, drogą elektroniczną komunikatu o otrzymaniu zamówienia, e-sklep wysyła do Klienta e-mail z informacją o otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta. W w/w emailu znajduje się link, który należy kliknąć celem potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Powyższe dane zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Potwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta pracownik e-sklepu weryfikuje zamówienie w szczególności: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zostały podane w formularzu zamówienia, ustala czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia pracownik e-sklepu informuje Klienta (w formie email) o przyjęciu zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości sztuk, ceny całkowitej oraz kosztów i terminie przewidywanej dostawy lub o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 5 powyżej.

Klient może dokonywać zmian swojego zamówienia do chwili wysyłki zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: +48 693 217 842 lub drogą e-mail pod adresem sklep@asinos.pl.

Jeżeli Klient rezygnuje z zamówienia, za które dokonał zapłaty, Sprzedający zwróci zapłaconą cenę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

Cena podana przy towarach jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

O kosztach dostawy Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy. Sposoby oraz koszty dostawy zostały szczegółowo wskazane w zakładce „opcje i cennik dostawy”. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie towary objęte zamówieniem.

Ewentualne zmiany cen towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego e-sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

Przeprowadzane akcje promocyjne przez Sprzedającego nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

§ 5 Realizacja zamówienia oraz dostawa

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w najbliższy dzień roboczy przypadający bezpośrednio po dniu:

- wysłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze,,.

- W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas dostarczenia zamówienia zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w wyżej wymienionym terminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.

Koszty dostawy towaru w całości pokrywa Klient.

Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą/paragonem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości towarów, wagi towarów i widoczny jest w chwili składania zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.
Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w całości, Sprzedający zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

Jeżeli z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Klientowi:

- anulowanie całego zamówienia – zgoda Klienta oznacza zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia;

- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda Klienta oznacza obowiązek Sprzedającego realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;

- podział zamówienia na części i określenie nowego terminu dostawy dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (w tym przypadku Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach).
Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego część, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.
Jeśli Klient nie podejmie decyzji w przypadku, o którym mowa powyżej lub brak jest możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający dostarczy Klientowi towary, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, zaś w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane. Sprzedający powiadomi o tym niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówienie, Sprzedający zwróci odpowiednią część należności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. W tej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca także koszty zwrotu Produktu.

Postanowienia § 5 ust. 9 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura vat (należy zaznaczyć tą opcję przy składaniu zamówienia).

§ 6 Płatność

Za zamówiony towar Klient może dokonać wyboru następujących sposobów płatności:
a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego.

b) przelewem za pomocą płatności Przelewy 24,

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

c) gotówką – przy odbiorze osobistym.

Zamówienia opłacane w opcji przelew na rachunek bankowy Sprzedającego zostaną anulowane po 21 dniach w przypadku nieodnotowani płatności na koncie Sprzedającego. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 7 Reklamacje i zwroty

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionych przez Kupującego towarów bez wad.

Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach e-sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§ 8 Postanowienia dotyczące konsumentów

O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.

Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając w formie pisemnej Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego).

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w e-sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@asinos.pl lub pisemnie na adres ul. Młodzianowska 142, 26-606 Radom z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta – reklamacja”. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający odsyła towar pozbawiony wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Asinos Sp. z o.o. , ul. Młodzianowska 142, 26-606 Radom, NIP: 9482607796, REGON 365372196, wpisana pod nr KRS: 0000636253 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w e-sklepie. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klientów.

Sprzedający zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182), wyłącznie dla celów określonych w pkt. 3 powyżej.

W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym, a Klientami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.asinos.pl.

Do złożenia zamówienia w e-sklepie oraz do założenia konta konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.asinos.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 21.01.2017 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Dokumenty do pobrania

Druk reklamacji
Druk zwrotu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl