Easycare promocyjna cena

Regulamin ważny do 28.02.2023

Regulamin sklepu internetowego Asinos

§ 1 Postanowienia wstępne

 Sklep internetowy działający pod adresem www.asinos.pl (dalej również zwany sklep internetowy) jest własnością oraz prowadzony jest przez MEDstory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej również zwana Sprzedającym lub Sprzedawcą), ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa, NIP: 5223189793, REGON 387036475, wpisaną pod nr KRS: 0000860263 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 693 217 842, adres email: sklep@asinos.pl nr rachunku bankowego: 43 1050 1025 1000 0090 3229 8748

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 4. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

 6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

 7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

 8. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 13. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego pod adresem www.asinos.pl, który określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu internetowego www.asinos.pl, oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedającego usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 14. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 15. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.asinos.pl

 16. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedający prowadzi Sklep, działające w domenie asinos.pl

 17. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 18. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 19. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 20. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. .

 21. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 22. Usługa - oznacza usługę przedstawianą przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 23. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedający nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego, w tym składania zamówień na towary oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za produkty, uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Dane kontaktowe: MEDstory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa, NIP: 5223189793, REGON 387036475, wpisaną pod nr KRS:0000860263 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 693 217 842, adres email: sklep@asinos.pl

§ 5 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

6. Klient może w każdym czasie usunąć konto z sklepu internetowego. W celu usunięcia konta należy po zalogowaniu się na swoje konto dokonać usunięcia konta. Poprzez usunięcie konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego konta w sklepie internetowym.

§ 6 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy

 2. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 6. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 7. W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas zakładania konta/składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych/ firmowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania/ siedziby firmy, adresu email, telefonu kontaktowego, nr NIP firmy.

 8. Po założeniu konta Klienta w e-sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane mogą być zmienione przez Klienta po zalogowaniu przez Klienta na konto Klienta.

 9. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem e-sklepu przez cały tydzień 24h/dobę, realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 9:00-16:00.

 10. Klient składa zamówienie poprzez kliknięć na ikonę „dodaj do koszyka”. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie na ikonę „zamów i zapłać”.

 11. Po otrzymaniu przez Sprzedającego, drogą elektroniczną komunikatu o otrzymaniu zamówienia, Sklep wysyła do Klienta e-mail z informacją o otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta. W w/w emailu znajduje się link, który należy kliknąć celem potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Powyższe dane zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Potwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta pracownik Sklepu weryfikuje zamówienie w szczególności: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zostały podane w formularzu zamówienia, ustala czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia pracownik Sklepu informuje Klienta (w formie email) o przyjęciu zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości sztuk, ceny całkowitej oraz kosztów i terminie przewidywanej dostawy lub o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 12. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

 13. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

 14. Klient może dokonywać zmian swojego zamówienia do chwili wysyłki zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: +48 693 217 842 lub drogą e-mail pod adresem sklep@asinos.pl.

 15. Jeżeli Klient rezygnuje z zamówienia, za które dokonał zapłaty, Sprzedający zwróci zapłaconą cenę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

 16. Cena podana przy towarach jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 17. O kosztach dostawy Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy. Sposoby oraz koszty dostawy zostały szczegółowo wskazane w zakładce „opcje i cennik dostawy”. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie towary objęte zamówieniem.

 18. Ewentualne zmiany cen towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego e-sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

 19. Przeprowadzane akcje promocyjne przez Sprzedającego nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

 20. Sprzedający potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

 21. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedającego potwierdzenia, o którym mowa powyżej, jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.

§ 7 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Ceny widniejące na stronach internetowych Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego z opcją odbioru osobistego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny serwis imoje prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu imoje o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w Siedzibie Sklepu - ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Siedzibie Sklepu);

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedający wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§8 Realizacja zamówienia oraz dostawa

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w najbliższy dzień roboczy przypadający bezpośrednio po dniu:

- wysłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze,

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas dostarczenia zamówienia zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy i wynosi od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w wyżej wymienionym terminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.

4. Koszty dostawy towaru w całości pokrywa Klient.

5. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą/paragonem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

6. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości towarów, wagi towarów i widoczny jest w chwili składania zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

8. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w całości, Sprzedający zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

Jeżeli z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Klientowi:

- anulowanie całego zamówienia – zgoda Klienta oznacza zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia;

- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda Klienta oznacza obowiązek Sprzedającego realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;

- podział zamówienia na części i określenie nowego terminu dostawy dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (w tym przypadku Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach).

10. Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego część, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

11.Jeśli Klient nie podejmie decyzji w przypadku, o którym mowa powyżej lub brak jest możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający dostarczy Klientowi towary, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, zaś w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane. Sprzedający powiadomi o tym niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówienie, Sprzedający zwróci odpowiednią część należności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. W tej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca także koszty zwrotu Produktu.

13. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Siedzibie Sprzedającego w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

14. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

15. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura vat (należy zaznaczyć tą opcję przy składaniu zamówienia). Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na e-mail wskazany w zamówieniu. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. 

§9 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

6. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

7. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w e-sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@asinos.pl lub pisemnie na adres ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta – reklamacja”.

8Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach e-sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§10 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§11 Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

3. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może odstąpić od Umowy, składając Sprzedający oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedający informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.

 2. Administratorem danych osobowych jest MEDstory sp. z o.o.., ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa, NIP: 5223189793, REGON 387036475, wpisana pod nr KRS:0000860263 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszon w Polityce prywatności.(link)

§13 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Newsletter;

b) Prowadzenie Konta Klienta;

c) Zapytaj o produkt.

2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

7. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu zapytania lub wysłania wiadomości mailowej do Sprzedającego.

8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Klienta.

11. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedającego; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedający mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedającego stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedający z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedający wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu www.asinos.pl.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Sprzedający informuje Klienta będącego Konsumentem Przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 5. Sprzedający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 9. Do złożenia zamówienia w e-sklepie oraz do założenia konta konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: [nazwa przedsiębiorcy]

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny]

fax: [jeśli jest dostępny]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko (-ów)

 

– Adres (-ów)

 

– Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl