Klauzule informacyjne i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDstory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa, NIP: 5223189793, REGON 387036475, wpisaną pod nr KRS:0000860263 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 693 217 842, adres e-mail: sklep@asinos.pl, kontakt@medstory.pl  zwana dalej „MEDstory”.

Ogólne zasady:

MEDstory zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”.

Czyje dane osobowe przetwarzamy:

MEDstory zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie „Klientami”.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w sklepie Internetowym www.asinos.pl zwanym dalej „www.asinos.pl”, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. składania zamówienia na www.asinos.pl w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 4. korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jakie dane zbieramy:

MEDstory może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe m.in. podczas dokonywania rejestracji na formularzu za pośrednictwem strony internetowej, rozmowy telefonicznej przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez ASINOS.PL wysyłania informacji drogą mailową.

W przypadku rejestracji konta na www.asinos.pl, Klient podaje:

 • adres e-mail.

W przypadku składania zamówienia www.asinos.pl, Klient podaje następujące dane:

 • adres e-mail;

 • dane adresowe:

 • kod pocztowy i miejscowość

 • kraj (państwo);

 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 • imię i nazwisko;

 • numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 • firmę Przedsiębiorcy;

 • numer NIP.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje swój adres e-mail.

W przypadku skorzystania z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje adres e-mail i imię.

Podczas korzystania ze strony www.asinos.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania www.asinos.pl do preferencji Klientów, a także administrowania www.asinos.pl.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na www.asinos.pl takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Dobrowolność podania danych:

Przekazanie danych osobowych do MEDstory jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem www.asinos.pl, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta lub skorzystanie z części naszych usług.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych:

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie MEDstory, jego pracownicy oraz osoby działającego w imieniu ASINOS, na jego zlecenie m.in. dostawy usług IT, spółki dostarczające usługi sklepowo-magazynowe, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta MEDstory przy prowadzeniu www.asinos.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ASINOS.PL co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. MEDstory korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie MEDstory. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na www.asinos.pl, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Administratorzy. MEDstory korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przechowywanie Twoich danych:

Twoje dane osobowe przechowywane są:

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez MEDstory tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić MEDstory i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez MEDstory tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 • W przypadku dokonania zakupu na www.asinos.pl dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik.

 • W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail ASINOS.PL będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na www.asinos.pl.

 • W przypadku skierowania żądania MEDstory udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Profilowanie:

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

Profilowanie danych osobowych przez MEDstory polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza www.asinos.pl, MEDstory korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż www.asinos.pl

W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na asinos.pl. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się https:/asinos.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

Prawo do cofnięcia zgody:

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś ASINOS.PL

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MEDstory zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ASINOS.PL może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli MEDstory przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług MEDstory, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności www.asinos.pl, oraz ułatwienie korzystania z www.asinos.pl, a także badanie satysfakcji.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i MEDstory nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu MEDstory podlega;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, MEDstory może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega MEDstory Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług MEDstory, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ASINOS.PL nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ASINOS.PL ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Prawo dostępu do danych:

Masz prawo uzyskać od MEDstory potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §9 Polityki Prywatnościhttps:/asinos.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś MEDstory, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ASINOS spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ASINOS nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Jak możesz się z Nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych:

Możesz zgłaszać do Nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: MEDstory sp. z o.o., ul. Potockich 73, 04-534 Warszawa z dopiskiem “Dane osobowe”

b) telefonicznie : +48 661 509 150,

c) mailowo: adres email: sklep@asinos.pl oraz kontakt@medstory.pl 

Gdzie możesz wnieść skargę:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl